100%
  Level Pokémon DE | EN WP
  1 Sheinux Sheinux | Shinx 12
  2 Sheinux Sheinux | Shinx 38
  3 Sheinux Sheinux | Shinx 65
  4 Sheinux Sheinux | Shinx 91
  5 Sheinux Sheinux | Shinx 118
  6 Sheinux Sheinux | Shinx 144
  7 Sheinux Sheinux | Shinx 171
  8 Sheinux Sheinux | Shinx 197
  9 Sheinux Sheinux | Shinx 223
  10 Sheinux Sheinux | Shinx 250
  11 Sheinux Sheinux | Shinx 275
  12 Sheinux Sheinux | Shinx 300
  13 Sheinux Sheinux | Shinx 325
  14 Sheinux Sheinux | Shinx 350
  15 Sheinux Sheinux | Shinx 375
  16 Sheinux Sheinux | Shinx 400
  17 Sheinux Sheinux | Shinx 425
  18 Sheinux Sheinux | Shinx 450
  19 Sheinux Sheinux | Shinx 475
  20 Sheinux Sheinux | Shinx 500
  21 Sheinux Sheinux | Shinx 525
  22 Sheinux Sheinux | Shinx 550
  23 Sheinux Sheinux | Shinx 575
  24 Sheinux Sheinux | Shinx 600
  25 Sheinux Sheinux | Shinx 625
  26 Sheinux Sheinux | Shinx 650
  27 Sheinux Sheinux | Shinx 676
  28 Sheinux Sheinux | Shinx 701
  29 Sheinux Sheinux | Shinx 726
  30 Sheinux Sheinux | Shinx 751
  31 Sheinux Sheinux | Shinx 763
  32 Sheinux Sheinux | Shinx 776
  33 Sheinux Sheinux | Shinx 788
  34 Sheinux Sheinux | Shinx 801
  35 Sheinux Sheinux | Shinx 813
  36 Sheinux Sheinux | Shinx 826
  37 Sheinux Sheinux | Shinx 838
  38 Sheinux Sheinux | Shinx 851
  39 Sheinux Sheinux | Shinx 863
  39.5 Sheinux Sheinux | Shinx 870
  40 Sheinux Sheinux | Shinx 876