100%
  Level Pokémon DE | EN WP
  1 Pionskora Pionskora | Skorupi 14
  2 Pionskora Pionskora | Skorupi 44
  3 Pionskora Pionskora | Skorupi 75
  4 Pionskora Pionskora | Skorupi 105
  5 Pionskora Pionskora | Skorupi 136
  6 Pionskora Pionskora | Skorupi 166
  7 Pionskora Pionskora | Skorupi 197
  8 Pionskora Pionskora | Skorupi 227
  9 Pionskora Pionskora | Skorupi 258
  10 Pionskora Pionskora | Skorupi 288
  11 Pionskora Pionskora | Skorupi 317
  12 Pionskora Pionskora | Skorupi 346
  13 Pionskora Pionskora | Skorupi 375
  14 Pionskora Pionskora | Skorupi 403
  15 Pionskora Pionskora | Skorupi 432
  16 Pionskora Pionskora | Skorupi 461
  17 Pionskora Pionskora | Skorupi 490
  18 Pionskora Pionskora | Skorupi 519
  19 Pionskora Pionskora | Skorupi 548
  20 Pionskora Pionskora | Skorupi 576
  21 Pionskora Pionskora | Skorupi 605
  22 Pionskora Pionskora | Skorupi 634
  23 Pionskora Pionskora | Skorupi 663
  24 Pionskora Pionskora | Skorupi 692
  25 Pionskora Pionskora | Skorupi 721
  26 Pionskora Pionskora | Skorupi 750
  27 Pionskora Pionskora | Skorupi 779
  28 Pionskora Pionskora | Skorupi 807
  29 Pionskora Pionskora | Skorupi 836
  30 Pionskora Pionskora | Skorupi 865
  31 Pionskora Pionskora | Skorupi 880
  32 Pionskora Pionskora | Skorupi 894
  33 Pionskora Pionskora | Skorupi 908
  34 Pionskora Pionskora | Skorupi 923
  35 Pionskora Pionskora | Skorupi 937
  36 Pionskora Pionskora | Skorupi 952
  37 Pionskora Pionskora | Skorupi 966
  38 Pionskora Pionskora | Skorupi 980
  39 Pionskora Pionskora | Skorupi 995
  39.5 Pionskora Pionskora | Skorupi 1002
  40 Pionskora Pionskora | Skorupi 1009